قطعات برقی جرثقیل

قطعات برقی جرثقیل شامل انواع کابلها ی تخت وگرد وقرقره کابل ،سی ریل،کنتاکتورها وفیوزهای حرارتی والمانهای برقی وانواع درایوها وکلید فرمان و خط برق رسان میباشد که راجب هر کدام جداکانه صحبت میکنیم.