جرثقیل بازویی

جرثقیل بازویی در جاهایی که تناژ جرثقیل کم و نیاز به چرخش ۳۶۰درجه باشد از جرثقیل بازویی استفاده میشود.جرثقیل بازویی تشکیل شده از یک لوله که ستون اصلی ان میباشد که روی ان بازوی جرثقیل نصب میشود ،حال میتوان این بازو را به جای ستون مستقیما روی یکی از ستونهای سوله یا در ابعاد کوچکتر مغازه نصب کرد که حرکت چرخشی خودرا داشته باشد.در ضمن طول بازو را هم نمیتوان دلخواه بزرگ انتخاب کرد.

جرثقیل بازویی