تعمیر و نگهداری جرثقیل (pm) :

جرثقیل ها همانند تمام دستگاههای صنعتی دیگر نیاز به مراقبت ، سرویس و تعمیر دوره ای دارند.نسبت به گروه کاری جرثقیلها یا همان ساعت کارکرد انها در طول روز می توان فاصله زمانی انها را تعیین کرد. بعنوان مثال هفته ای ویا ماهانه….

فرایند بازدید به این شکل است که مطابق با چک لیست استاندارد ،جرثقیل ها از نظر قطعات برقی و مکانیکی بطور کامل بازدید میشوند. این عمل باعث جلوگیری از خراب شدن جرثقیل حین کار و ایجاد وقفه در روند کاری کارخانه میشود.

تعمیر
آریسمان